Mian Mian PANDA SEX, published in Hong Kong & Shanghai, 14 x 21 cm, 2004

published in Hong Kong & Shanghai, 14 x 21,5 cm, 2004